Statuten sv Heerhugowaard

Op de negende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, <gecensureerd>, notaris ter standplaats Heerhugowaard: 1. <gecensureerd>; 2. <gecensureerd>, ten deze handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van de te Heerhugowaard gevestigde vereniging: SCHAAKVERENIGING HEERHUGOWAARD en deze vereniging overeenkomstig het gestelde in haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: De vereniging werd opgericht op tien oktober negentienhonderd zevenenzestig en Koninklijk Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van drieëntwintig maart negentienhonderdvierenzeventig, nummer 64. In de algemene ledenvergadering, gehouden te Heerhugowaard op vier september nengentienhonderd tachtig, werd besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, zulks blijkens een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen van de vergadering. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat de statuten met ingang van heden komen te luiden als volgt:


Statuten van sv Heerhugowaard

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.
De vereniging is genaamd: SCHAAKVERENIGING HEERHUGOWAARD. Zij is gevestigd te Heerhugowaard.

DOEL

Artikel 2.
a. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen en het bevorderen van de schaaksport. Zij tracht dit doel te bereiken door het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, het deelnemen aan bondswedstrijden, het houden van verenigingscompetities, het organiseren van schaakevenementen en het opleiden van schaakliefhebbers, alsmede door andere wettige middelen welke het bereiken van het doel kunnen bevorderen.
b. De vereniging heeft derhalve niet tot doel het maken van winst ter verdeling onder de leden.

DUUR EN VERENIGINGSJAAR

Artikel 3.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde duur, terwijl het verenigingsjaar loopt van een september tot en met éénendertig augustus.

LEDEN

Artikel 4.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt en de in artikel 2 bedoelde sport actief beoefenen of be-oefend hebben.
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

OVERIGE LEDEN, ASPIRANTEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 5.
De vereniging bestaat verder uit:
1. ERE-LEDEN, dat zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. Ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Voor het overige hebben ere-leden dezelfde rechten en verplichtingen welke op de leden bij of krachtens deze statuten zijn toegekend en opgelegd.
2. ASPIRANT-LEDEN, dat zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, maar nog niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.
3. BEGUNSTIGERS, dat zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.
Aspirant-leden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. Ook van hen houdt het bestuur een register als bedoeld in artikel 4 lid 2 bij.

TOELATING-VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, aspirant-leden en begunstigers.
2. Bij niet-toelating tot lid, welke beslissing schriftelijk dient te worden medegedeeld, kan de algemene vergadering op zijn/haar beroep alsnog tot toelating besluiten.
3. Door verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging wordt men tevens lid van de desbetreffende erkende Sportbond. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van bedoelde Sportbond.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door de dood van het lid;
b. Door opzegging door het lid;
c. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsook wanneer het lid heeft opgehouden aan de eventuele vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen.
d. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPIRANT-LEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 8.
1. De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid en een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

JAARLIJKSE BIJDRAGE

Artikel 9.
1. De leden, aspirant-leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

BESTUUR

Artikel 10.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit de leden, die hun wens om bestuurslid te worden opgeven aan het bestuur.
3. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
4. Wie de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt, is niet tot bestuurslid benoembaar.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 11.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgt wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredene is herkiesbaar, behoudens het bepaalde in lid 4 van artikel 10; Wie in een tussentijdse vakature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Een bestuurslid dat de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt, treedt af in de jaarvergadering, gehouden in het jaar nadat hij die leeftijdsgrens heeft bereikt.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. Door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES-BESLUITVORMING

Artikel 12.
1. De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de algemene vergadering in functie gekozen.
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
5. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is, en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

HET BESTUREN VAN DE VERENIGING

Artikel 13.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
3. Het bestuur is, met inachtneming van het hierna sub 4 gestelde bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
4. Het bestuur heeft de -slechts intern werkende- goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor:
a. Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, stichten, verbouwen of slopen van registergoederen;
b. Het huren, verhuren of op enige wijze vestigen of beëindigen van dergelijke of andere gebruiksrechten van registergoederen;
c. Het aangaan van geldleningen, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. Het aangaan van borgtochten en/of stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
e. Het aangaan van dadingen, akkoorden en compromissen;
f. Het voeren van processen, waaronder niet is begrepen het voeren van fiscale procedures, het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in korte gedingen;
g. Het aanvragen van het faillissement van de vereniging of van surséance van betaling;
h. Het sluiten van arbeidsovereenkomsten;
i. In het algemeen het aangaan van andere rechtshandelingen een bedrag of waarde, zoals nader door de vergadering zal worden vastgesteld, te bovengaande, waarbij handelingen tussen dezelfde partijen binnen het tijdsbestek van één maand verricht als één handeling zullen gelden.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14.
Niet het bestuur vertegenwoordigt, doch de voorzitter danwel diens plaatsvervanger tezamen met de secretaris dan wel diens plaatsvervanger vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

JAARVERSLAG

Artikel 15.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. De last aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaren lang te bewaren.

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens de verlenging als bedoeld in artikel 15, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaaarvergadering komen onder-meer aan de orde:
a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. De benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. Voorziening in eventuele vakatures;
d. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping tot de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 17.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle aspirant-leden, alle ere-leden en alle begunstigers. Geen toegang hebben de geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP-NOTULEN

Artikel 18.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen als voorzitter van de vergadering, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden welke door de voorzitter van de vergadering en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij, die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
2. Wordt echter omniddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op méér dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot, wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur behalve in de gevallen als bedoeld in artikel 16 lid 4. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het bepaalde in artikel 21.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergaderirig ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde gedeelte van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING EN LIQUIDATIE

Artikel 22.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
Artikel 23.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.


WAARVAN AKTE,

In minuut opgemaakt, is verleden te Heerhugowaard op datum in het hoofd van deze akte gemeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen die aan mij, notaris, bekend zijn, hebben zij éénparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

<gecensureerd>, <gecensureerd>,
<gecensureerd>, notaris,
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT