Veilig sportklimaat bij sv Heerhugowaard

Veilig sportklimaat bij sv Heerhugowaard

Bij een veilig sportklimaat gaat het niet alleen over sportiviteit en respect, maar ook over het werken aan een veilige schaakvereniging, waar iedereen zich thuis en geborgen voelt. Sv Heerhugowaard sluit hiermee aan bij het beleid van de Schaakbond en de NOC*NSF.

Gedragsregels

Het is belangrijk dat wij als sv Heerhugowaard gedragsregels hebben. Dan weten bestuursleden, trainers, coaches, vrijwilligers en andere aangewezen personen, maar vooral ook onze leden wat we van elkaar mogen verwachten en wat wij niet gewenst vinden binnen onze club. Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen de club elkaar met respect behandelt! Onze bestuursleden, trainers, coaches, vrijwilligers en andere aangewezen personen proberen ook om samen met de ouders en de jeugdleden pesten tegen te gaan.

Jeugdleden moeten weten dat op onze schaakclub de algemene regels van fatsoen en respect voor elkaar gelden en zich daaraan houden, maar ook dat ze hulp kunnen krijgen van de trainers en vrijwilligers en hierom durven vragen. Bestuursleden, trainers, coaches, vrijwilligers en andere aangewezen personen dienen oog te hebben voor de signalen van jeugdleden. Ze dienen interesse te tonen en te luisteren naar wat de jeugdleden te vertellen hebben. Zo nodig kan de vertrouwenspersoon (zie hieronder) worden ingeschakeld.

NOC*NSF heeft samen met haar leden (de sportbonden) ook gedragsregels voor begeleiders opgesteld. De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te voorkomen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Ook sv Heerhugowaard draagt deze gedragsregels uit.

🔗 Veilig sportklimaat Schaakbond
🔗 Veilig sportklimaat NOC*NSF

Aannamebeleid

Met elk nieuw bestuurslid, trainer, coach, vrijwilliger en andere aangewezen persoon heeft het bestuur een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek horen we graag wat de ervaring is met kinderen, schaken en ook waarom hij of zij zich graag wil inzetten voor onze club. Voor elk nieuw nieuwe bestuurslid, trainer, coach, vrijwilliger en andere aangewezen persoon, die met minderjarige jeugdleden gaat werken, vragen we een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en we herhalen dat elke 3-5 jaar. Verder maken we onze begeleider bekend met onze gedragsregels maar ook met de regels van de Schaakbond en de NOC*NSF. Voor de VOG wordt de procedure gehanteerd zoals beschreven in Schaakmagazine juni 2019 (jaargang 126 - no. 3) op pagina 11.

🔗 Schaakmagazine juni 2019, pagina 11

Vertrouwenspersoon sv Heerhugowaard

De vertrouwenspersoon (VP) is het eerste aanspreekpunt binnen onze club voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een klacht of vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VP is er voor iedereen binnen de organisatie: jeugdleden, ouders, trainers, bestuurders en vrijwilligers. De VP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De VP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en kan het thema in onze club bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.

Vanaf het seizoen 2022-2023 is Karel Keesman onze vertrouwenspersoon. U kunt hem op de clubavond aanspreken, telefonisch bereiken op 0642098251 of per e-mail benaderen via vertrouwenspersoon@svheerhugowaard.nl.

Vertrouwenspersonen van de Schaakbond en het NOC*NSF

Naast de vertrouwenspersoon van sv Heerhugowaard zijn er ook bij de Schaakbond en de NOC*NSF vertrouwenspersonen die eerste opvang doen, maar ook echt begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend, zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde, als aan het verenigingsbestuur. Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon inschakelen - al dan niet via de vertrouwenscontactpersoon - zeer wenselijk. Zij zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@schaakbond.nl (Schaakbond) en vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl (NOC*NSF).